PRO HOME - realitné centrum
V zmysle § 19 ods. 1 a 2 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie: 
 
1. Prevádzkovateľ osobných údajov je spoločnosť:
    PRO Home s.r.o.
           sídlo:  Na Rúrkach 39, Prešov 080 01
          korešpondenčná adresa: Duchnovičovo námestie 1, Prešov 080 01
           IČO: 52189023
          DIČ: 2120928865
           zapísaná v Obchodnom reg. Okres. súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka 
          č. 134879/B
          zastúpená konateľom: Peter Florek
           Zodpovedná osoba: nie je vymenovaná 
 
2. Účelom spracúvania osobných údajov je najmä pre účely súvisiace s plnením zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán, a to najmä uzavretie, zmeny a ukončenie zmluvy spojenej s prevodom nehnuteľností. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou spoločnosti v nevyhnutnom rozsahu je podmienkou uzavretia zmluvy, spojenej so sprostredkovaním predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), ako aj vedenie evidencie kontaktných údajov využívaných v obchodno – záväzkových vzťahoch práce realitnej kancelárie. Spracúvame osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom, bankám, katastrálnym odborom a iným osobám, ak jej takáto povinnosť vyplýva zo zákona, a taktiež z dôvodu zákonnej povinnosti napríklad poskytovať osobné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcii, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným štátnym orgánom či príslušným osobám v súlade so zákonom.
 
3. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je štandardne plnenie zákonnej povinnosti (podľa  § 13 ods. 1 písm. f) a Obchodného a Občianskeho zákonníka), nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Taktiež je nevyhnutné  na ochranu majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby a zároveň aj na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.
 
4. Kategória príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje sú externé advokátske kancelárie alebo spolupracujúci právnici, spoločnosti poskytujúce serverové alebo IT služby a taktiež realitní makléri pôsobiaci v systéme spoločnosti. Osobné údaje sú ďalej poskytnuté hypotekárnym poradcom, bankám, správcovským spoločnostiam, Okresným úradom katastrálny odbor, notárskym úradom, dodávateľom médií spojených s chodom nehnuteľností, ktoré sa ich týkajú, a iným inštitúciami potrebným pri danom obchodnom vzťahu.    
Okruh spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto trvalého pobytu, miesto prechodného pobytu, korešpondenčná adresa, dátum narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, rodinný stav, vlastnícky podiel k nehnuteľnosti,
a to na základe predložených osobných dokladov: občiansky preukaz, ID karta, vodičský preukaz alebo iný osobný doklad (rodný list, preukaz poistenca, pas, univerzitný preukaz študenta ISIC, preukaz povolenia na pobyt, úmrtný list, a iné), číslo účtu, kde sú uvedené osobné údaje dotknutej osoby potrebné na vypracovanie zmlúv a dokumentov potrebných k uzavretiu zmlúv a iných dokumentov.
 
5. Doba uchovávania osobných údajov na účely plnenia právnej povinnosti najviac po dobu nevyhnutnú na plnenie príslušnej právnej povinnosti stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spoločnosť uchováva osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby najviac po dobu trvania takéhoto súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho čo nastane skôr, v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
6. Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou ako aj zmluvnou požiadavkou, t.j. požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, nakoľko z dôvodu neposkytnutia osobných údajov nie je možný prevod / prenájom nehnuteľností na dotknutú osobu ako nového vlastníka / nájomcu k predmetným nehnuteľnostiam.
 
7. Poverený sprostredkovateľ – v mene a na pokyn prevádzkovateľa spracúva osobné údaje dotknutej osoby: externá spoločnosť spracúvajúca účtovníctvo.
 
8. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
právo na opravu osobných údajov,
právo na prenosnosť osobných údajov
kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak bol udelený
právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
právo namietať spracúvanie osobných údajov
Ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, pominul dôvod na ich spracúvanie, alebo dotknutá osoba odvolala svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov, má dotknutá osoba:
právo na vymazanie osobných údajov
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s našou bezpečnostnou politikou. V prípade podania námietky týkajúcej sa  spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na  korešpondenčnú adresu spoločnosti: Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov, alebo na e-mail: admin@pro-home.sk